Nemuro Main Line (Takikawa - Shintoku) Line (JR根室本線(滝川〜新得))

( Hokkaido )