Nemuro Main Line (Shintoku - Kushiro) Line (JR根室本線(新得〜釧路))

( Hokkaido )