Lines in Oita

Name Japanese Company
Hitahikosan JR日田彦山線 JR
Hohi Main Line JR豊肥本線(阿蘇高原線) JR
Kyudai Main Line JR久大本線(ゆふ高原線) JR
Nippo Main Line (Mojiko - Saiki) JR日豊本線(門司港〜佐伯) JR
Nippo Main Line (Saiki - Kagoshima-chuo) JR日豊本線(佐伯〜鹿児島中央) JR