Lines in Shimane

Name Japanese Company
Kisuki JR木次線 JR
Kitamatsue 一畑電車北松江線 一畑電車株式会社
San'in Main Line (Masuda - Moji) JR山陰本線(益田〜門司) JR
San'in Main Line (Yonago - Masuda) JR山陰本線(米子〜益田) JR
Sanko JR三江線 JR
Taisha 一畑電車大社線 一畑電車株式会社
Yamaguchi JR山口線 JR